หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว กระดานข้อความ ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558   แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      

เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ

Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทยวัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2015-05-02 21:53:52
2015-05-02 14:53:52 UTC
1.9 20.28 98.27 4 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 84 กม.
2015-05-02 18:50:56
2015-05-02 11:50:56 UTC
1.8 18.84 100.22 2 อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
2015-05-02 17:53:31
2015-05-02 10:53:31 UTC
1.6 19.92 100.05 3 อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
2015-05-01 18:15:55
2015-05-01 11:15:55 UTC
1.8 20.72 100.27 2 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 51 กม.
2015-04-27 16:14:06
2015-04-27 09:14:06 UTC
3.0 20.62 98.35 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 119 กม.
2015-04-26 13:30:59
2015-04-26 06:30:59 UTC
3.2 17.61 96.10 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 198 กม.
2015-04-24 12:10:44
2015-04-24 05:10:44 UTC
2.2 19.72 99.68 2 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2015-04-24 08:25:15
2015-04-24 01:25:15 UTC
3.2 20.85 96.79 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 212 กม.
2015-04-22 14:07:29
2015-04-22 07:07:29 UTC
3.7 22.03 98.44 8 พรมแดนพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 232 กม.
2015-04-21 13:17:07
2015-04-21 06:17:07 UTC
2.2 19.46 100.89 2 อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
2015-04-21 04:57:54
2015-04-20 21:57:54 UTC
2.5 19.94 97.70 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 74 กม.
2015-04-21 00:45:37
2015-04-20 17:45:37 UTC
1.9 18.32 100.44 1 ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง แพร่
2015-04-19 05:02:32
2015-04-18 22:02:32 UTC
2.7 20.72 99.94 7 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 32 กม.
2015-04-16 13:23:50
2015-04-16 06:23:50 UTC
2.0 20.17 98.45 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 71 กม.
2015-04-16 00:29:43
2015-04-15 17:29:43 UTC
2.4 19.72 99.50 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2015-04-15 15:31:00
2015-04-15 08:31:00 UTC
1.8 19.59 98.63 1 อ.เวียงแหง จ. เชียงใหม่
2015-04-15 09:16:25
2015-04-15 02:16:25 UTC
2.3 20.23 98.23 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 79 กม.
2015-04-15 08:24:48
2015-04-15 01:24:48 UTC
3.6 20.27 98.28 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 83 กม.
2015-04-14 03:20:14
2015-04-13 20:20:14 UTC
2.1 19.66 99.73 3 อ.พาน จ.เชียงราย
2015-04-12 19:16:34
2015-04-12 12:16:34 UTC
1.7 19.69 99.62 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

แผ่นดินไหวทั่วโลก | แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

บทความแผ่นดินไหวภูเก็ต

เหตุการณ์สึนามิทั่วโลกที่สำคัญ ถึงปี พ.ศ. 2557

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลกที่สำคัญ ถึงปี พ.ศ. 2557

ภารกิจสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

รายงานการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดเชียงราย

งานแปล : การพัฒนาเส้นโค้งการพังทลายจากสึนามิโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและแบบจำลองการเกิดสึนามิในมหาสมุทรอินเดียปี พ.ศ. 2547 ประเทศไทย

แผนที่เวลาคลื่นสึนามิกระทบฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก(อ่าวไทย) โดย Reverse เทคนิคเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้า

แผนที่เวลาคลื่นสึนามิกระทบฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตก(อันดามัน) โดย Reverse เทคนิคเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้า

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

Analysis of the M 4.3 Earthquake Occurring on April 16th, 2012 in Phuket, southern Thailand

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว