หน้าหลัก กระดานข้อความ ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      

เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด ลึก(Km.) Phase บริเวณศูนย์กลาง (Latitude,Longitude)
2014-04-20 01:25:15
2014-04-19 18:25:15 UTC
1.9 2 12 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (19.00,99.05)
2014-04-19 03:11:05
2014-04-18 20:11:05 UTC
1.6 - 11 ต.ศรีวิชีย อ.ลี้ จ.ลำพูน (18.07,98.87)
2014-04-18 21:26:49
2014-04-18 14:26:49 UTC
1.2 - 14 ต.ศรีวิชีย อ.ลี้ จ.ลำพูน (18.06,98.90)
2014-04-17 04:46:37
2014-04-16 21:46:37 UTC
3.6 - 13 พรมแดนพม่า-จีน (21.57,99.78)
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 126 กม.
2014-04-17 04:02:45
2014-04-16 21:02:45 UTC
4.6 - 18 พรมแดนพม่า-จีน (21.67,99.92)
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 137 กม.
2014-04-16 03:26:43
2014-04-15 20:26:43 UTC
1.3 - 12 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง (18.16,99.40)
2014-04-15 19:02:25
2014-04-15 12:02:25 UTC
1.8 - 15 ประเทศพม่า (19.91,98.46)
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 43 กม.
2014-04-14 23:16:31
2014-04-14 16:16:31 UTC
4.2 - 9 ตอนเหนือนของสุมาตรา อินโดนีเซีย (4.51,97.12)
2014-04-14 17:13:58
2014-04-14 10:13:58 UTC
2.1 - 14 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ (18.88,98.31)
2014-04-13 03:00:14
2014-04-12 20:00:14 UTC
1.9 - 10 ประเทศพม่า (19.84,98.05)
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 41 กม.


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว