หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว กระดานข้อความ ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558   แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      

เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทยวัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2015-05-24 13:27:33
2015-05-24 06:27:33 UTC
5.1 20.56 99.02 16 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 74 กม.
2015-05-23 09:39:14
2015-05-23 02:39:14 UTC
1.6 19.71 99.74 1 อ.พาน จ.เชียงราย
2015-05-21 22:28:31
2015-05-21 15:28:31 UTC
3.5 21.62 94.86 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 415 กม.
2015-05-21 20:13:45
2015-05-21 13:13:45 UTC
4.0 23.43 95.82 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 502 กม.
2015-05-21 19:43:07
2015-05-21 12:43:07 UTC
4.9 23.91 94.50 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 623 กม.
2015-05-20 07:26:36
2015-05-20 00:26:36 UTC
2.3 19.68 99.72 4 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2015-05-20 04:59:24
2015-05-19 21:59:24 UTC
2.8 17.15 101.05 2 อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
2015-05-19 22:33:15
2015-05-19 15:33:15 UTC
3.3 18.94 96.40 10 พม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 163 กม.
2015-05-19 05:19:21
2015-05-18 22:19:21 UTC
2.7 18.33 96.11 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 193 กม.
2015-05-19 04:04:37
2015-05-18 21:04:37 UTC
2.7 18.47 104.20 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ประมาณ 79 กม.
2015-05-18 12:42:49
2015-05-18 05:42:49 UTC
3.4 19.17 103.53 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ประมาณ 83 กม.
2015-05-18 10:52:46
2015-05-18 03:52:46 UTC
1.9 19.83 99.61 3 อ.เมือง จ.เชียงราย
2015-05-17 23:22:13
2015-05-17 16:22:13 UTC
3.3 19.15 103.80 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ประมาณ 89 กม.
2015-05-17 22:29:22
2015-05-17 15:29:22 UTC
3.2 18.99 103.81 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ประมาณ 74 กม.
2015-05-17 03:45:44
2015-05-16 20:45:44 UTC
3.3 19.30 103.58 16 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ประมาณ 98 กม.
2015-05-17 02:04:50
2015-05-16 19:04:50 UTC
3.5 18.07 96.45 4 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกฉียงใต้ของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 160 กม.
2015-05-17 02:02:34
2015-05-16 19:02:34 UTC
2.6 19.17 103.24 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ประมาณ 85 กม.
2015-05-17 00:50:59
2015-05-16 17:50:59 UTC
3.0 19.24 103.57 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ประมาณ 91 กม.
2015-05-17 00:32:35
2015-05-16 17:32:35 UTC
3.7 18.89 103.91 16 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ประมาณ 71 กม.
2015-05-17 00:24:12
2015-05-16 17:24:12 UTC
2.8 19.35 103.83 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ประมาณ 110 กม.

แผ่นดินไหวทั่วโลก | แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

บทความ : แผ่นดินไหวเนปาล

บทความ : แผ่นดินไหวภูเก็ต

เหตุการณ์สึนามิทั่วโลกที่สำคัญ ถึงปี พ.ศ. 2557

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลกที่สำคัญ ถึงปี พ.ศ. 2557

บทความ : แผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย

ภารกิจสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

รายงานการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดเชียงราย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว